Categories blog

Dokument SIWZ – 5 porad, by zamawiającemu żyło się lepiej

Dokument SIWZ jest to nic innego, jak przede wszystkim Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument taki charakteryzuje się w głównej mierze tym, że jest stosowany w szczególności przy zamówieniach publicznych. Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien zostać w odpowiedni sposób sporządzony przez osobę zamawiającą we wszystkich trybach postępowań w przedmiocie udzielenia danego zamówienia. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że dokument taki odznacza się także tym, że we wszystkich przypadkach za wyjątkiem tryby elektronicznego, jak również trybu zamówień z tak zwanej wolnej ręki.

Dokument SWIZ – najważniejsze informacje

Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa w głównej mierze prawa, jak również obowiązki wszystkich stron, które odnoszą się do z przystąpienia do postępowania. W związku z tym jest to nic innego, jak swoista instrukcja dla wykonawcy, która przede wszystkim pozwala na zapoznanie się z oczekiwaniami podmiotu zamawiającego co do warunków realizacji danego zamówienia.

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie są kluczowe elementy dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to należy powiedzieć, że trzeba do nich zaliczyć przede wszystkim takie aspekty jak: rzetelny opis części zamówienia, informacja o przewidywanych zamówieniach o charakterze uzupełniającym, rzetelny opis sposobu przedstawiania ofert o charakterze wariantowym, informacja o maksymalnej liczbie wykonawców danego zamówienia, jak również adres poczty elektronicznej, bądź też adres strony internetowej osoby zamawiającej.

Należy również zaznaczyć, iż w przypadku, gdy zamawiający przewiduje zastosować aukcję elektroniczną to trzeba tutaj również zawrzeć takie elementy jak: informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty, a także informacja odnosząca się do kryteriów oceny nadesłanych ofert.

Oczywiście należy pamiętać o tym, aby wszystkie z tych powyższych elementów zostały opisane w jak najbardziej precyzyjny sposób, aby żaden z tych aspektów nie budził u nikogo jakiejkolwiek wątpliwości. Bowiem tylko w takiej sytuacji dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie spełniał w odpowiedni sposób swoją rolę. W przeciwnym razie będzie trzeba go skonstruować na nowo, a to będzie skutkowało wydłużeniem się czasu całego zamówienia.

Jakie są warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do dokumentu SIWZ to trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że w przypadku, gdy na badanym etapie ofert zostało zauważone, że przy formułowaniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu nie zostały przytoczone w SIWZ kluczowe elementy takiego działania to postępowania takiego nie trzeba od razu unieważniać. Dzieje się tak, ponieważ nie jest to duża wada takiego działania, która nie dawałaby jakiejkolwiek możliwość zawarcia niepodlegającej umowy.

Jakie są kluczowe wymagania odnoszące się do wadium?

W dokumencie SIWZ podmiot zamawiający jest zobowiązany do tego, aby w odpowiedni sposób wskazać wysokość wadium. Wadium jest to nic innego, jak swoista forma zabezpieczenia, która charakteryzuje się w głównej mierze tym, że może zostać wniesiona w formie określonej sumy pieniężnej, bądź też za pomocą zabezpieczenia jej zapłaty. Konieczną kwestią jest również to, aby zostały zawarte niezbędne informacje odnośnie numeru rachunku bankowego, na który takie wadium miałoby być wniesione.

Trzeba także zaznaczyć przede wszystkim to, że w przypadku, gdy nastąpią postępowania o dość niższej wartości to wtedy sporządzenie tego punku SIWP nie będzie obowiązkowe. Aspekt ten może także zostać pominięty przez zamawiających, którzy odstępują od od stosowania w postępowaniu wymogów związanych z wadium.

Natomiast warto podkreślić też to, że jednak jednym z korzystniejszych rozwiązań w takiej sytuacji będzie nic innego, jak zawarcie w dokumencie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informacji, że dany podmiot zamawiający nie będzie wymagał wpłaty wadium. Bowiem właśnie dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nikt nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że brak informacji na ten temat będzie działaniem celowym.

Jaki jest opis sposobu przygotowywania ofert?

Jeżeli chodzi o kwestię opisu sposobu przygotowywania ofert to należy tutaj powiedzieć przede wszystkim to, że w interesie podmiotu zamawiającego, jak i podmiotu wykonawczego jest to, aby złożone oferty były do siebie jak najbardziej podobne. Takie działanie w znaczący sposób ułatwi pracę związaną z oceną takich ofert. Chodzi przede wszystkim o takie działanie, aby sprawdzić, czy oferty zostały wystawione w sposób prawidłowy, spełniające wszystkie istotne warunki.

Należy także zaznaczyć, że najlepszym rozwiązaniem było takie działanie, podczas którego podmiot zamawiający bardzo szczegółowo by opisał formę przygotowania swojej oferty poprzez skrupulatne jej formularza, aby podmiot wykonujący mógł jedynie ją uzupełnić o brakujące elementy. Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystniejsze, ponieważ daje możliwość zaoszczędzenia dużej ilości czasu, dzięki skróceniu czasu całej procedury.

Oprócz tego trzeba pamiętać również o tym, że gdy występuje merytoryczna niezgodność oferty z SIWZ skutkuje jej odrzuceniem. Wykonawcy mają sposobność przesłania takiej oferty również za pośrednictwem poczty. Natomiast w takiej sytuacji trzeba pamiętać, aby oferta wysyłana za pośrednictwem poczty wpłynęła do zamawiającego w wyznaczonym z góry terminie, ponieważ tylko wtedy będzie mogła być uznana za ważną.

W przeciwnym razie całą procedurę będzie trzeba rozpoczynać kolejny raz. Wykonawca, który wysyła ofertę pocztą musi się wobec tego liczyć z pewnym ryzykiem.  Oferty mogą być składane także osobiście i chyba takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze.

Zasady sporządzania dokumentu SIWZ

Istnieje kilka kluczowych zasad odnoszących się do sporządzania dokumentu, jakim jest SIWZ. Przede wszystkim należy zaznaczyć to, że stanowi on w głównej mierze uszczegółowienie opisu wymagań oraz potrzeb. I jest on zaliczany do ostatniego etapu odnoszącego do zamówień publicznych. Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien zostać w odpowiedni sposób sporządzony przez osobę zamawiającą we wszystkich trybach postępowań w przedmiocie udzielenia danego zamówienia.

Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że dokument taki odznacza się także tym, że we wszystkich przypadkach za wyjątkiem tryby elektronicznego, jak również trybu zamówień z tak zwanej wolnej ręki. Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa w głównej mierze prawa, jak również obowiązki wszystkich stron, które odnoszą się do z przystąpienia do postępowania. W związku z tym jest to nic innego, jak swoista instrukcja dla wykonawcy, która przede wszystkim pozwala na zapoznanie się z oczekiwaniami podmiotu zamawiającego co do warunków realizacji danego zamówienia.

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie są kluczowe elementy dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to należy powiedzieć, że trzeba do nich zaliczyć przede wszystkim takie aspekty jak: rzetelny opis części zamówienia, informacja o przewidywanych zamówieniach o charakterze uzupełniającym, rzetelny opis sposobu przedstawiania ofert o charakterze wariantowym, informacja o maksymalnej liczbie wykonawców danego zamówienia, jak również adres poczty elektronicznej, bądź też adres strony internetowej osoby zamawiającej.

Warto nadmienić w obecnej chwili zostały zmienione przez ustawodawcę warunki odnoszące się do dotychczasowych zasad przygotowywania tego dokumentu. Otóż, należy powiedzieć przede wszystkim to, że zasady te w chwili obecnej są w głównej mierze uzależnione w szczególności od wartości i rodzaju zamówienia, jak również od procedury lub trybu, w jakim jest planowane rozpoczęcie danego postępowania.

Dlatego warto zaznaczyć także to, że w dalszym ciągu aktualne pozostaje jednak orzecznictwo odnoszące się do charaktery oraz istoty specyfikacji. Orzecznictwo takie w sposób precyzyjny określa więc wzajemne prawa oraz obowiązki stron, jakie wynikają z przystąpienia do takiego postępowania. W szczególności, jeżeli chodzi o kształtowanie się kluczowych warunków przyszłej współpracy podmiotu zamawiającego z wykonawcą. Inną ważną informacją jest również to, że wszystkie zmiany odnoszące się do zakresu zamówienia po zapoznaniu się z nimi przez zamawiającego są niedopuszczalne. Bowiem chodzi tutaj o stosowanie zasad uczciwej konkurencji, jak również zasadę równego traktowania wykonawców.

Wymagania odnoszące się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię związaną z wymaganiami odnoszącymi się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy to trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim to, że zamawiający ma możliwość w różny sposób sprecyzować warunki umowy w sprawie wykonania konkretnego zamówienia. Natomiast jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań będzie przede wszystkim to, gdy w dokumencie SIWZ zostanie wzór umowy, jaki zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą, który wygra przetarg.

Bowiem za pomocą zastosowania takiego rozwiązania będziemy w stanie uniknąć jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć w przyszłości. Gdyż już na samym początku każda ze stron będzie o wszystkim w odpowiedni sposób poinformowana. Należy również zaznaczyć to, że pozwala to w głównej mierze na zapoznanie się z oczekiwaniami podmiotu zamawiającego co do warunków realizacji danego zamówienia.

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie są kluczowe elementy dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to należy powiedzieć, że trzeba do nich zaliczyć przede wszystkim takie aspekty jak: rzetelny opis części zamówienia, informacja o przewidywanych zamówieniach o charakterze uzupełniającym, rzetelny opis sposobu przedstawiania ofert o charakterze wariantowym, informacja o maksymalnej liczbie wykonawców danego zamówienia, jak również adres poczty elektronicznej, bądź też adres strony internetowej osoby zamawiającej.

Warto nadmienić w obecnej chwili zostały zmienione przez ustawodawcę warunki odnoszące się do dotychczasowych zasad przygotowywania tego dokumentu. Otóż, należy powiedzieć przede wszystkim to, że zasady te w chwili obecnej są w głównej mierze uzależnione w szczególności od wartości i rodzaju zamówienia, jak również od procedury lub trybu, w jakim jest planowane rozpoczęcie danego postępowania.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *