Categories blog Finanse

O czym pamiętać przed sporządzeniem wniosku o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest procedurą, której celem jest całkowite lub częściowe zredukowanie zobowiązań finansowych osoby fizycznej. Zmiany w prawie, które zostały wprowadzone w marcu 2020 roku, znacząco usprawniły składanie wniosków. Oznacza to, że oddłużenie stało się dużo prostsze oraz popularniejsze. O czym pamiętać przed sporządzeniem wniosku o upadłość konsumencką?

Jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką?

Do wszczęcia postępowania związanego z upadłością konsumencką konieczne jest złożenie wniosku na urzędowym formularzu określonym przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podać należy w nim dane związane z:

  • oznaczeniem sądu,
  • dłużnikiem,
  • żądaniem wniosku,
  • aktualnym i zupełnym stanem majątku,
  • wierzycielami,
  • wierzytelnościami spornymi,
  • przychodami,
  • kosztami utrzymania,
  • czynnościami prawnymi dokonanymi w ostatnich dwunastu miesiącach, które związane są z akcjami, nieruchomościami bądź udziałami w spółkach,
  • uzasadnieniem wniosku.

Warto podkreślić, że źle wypełniony wniosek, przygotowany na niewłaściwym formularzu lub zwierający nieprawidłowe dane może skutkować oddaleniem postępowania, co będzie równoznaczne z utratą szansy na wyjście z zadłużenia. Zalecanym krokiem jest poproszenie o pomoc w tej sprawie doświadczonych prawników. Wniosek o upadłość konsumencką może sporządzić Upadlosckonsumencka.Expert, Kancelaria wskaże także dokumenty oraz oświadczenia, które są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd.

Komu przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Przed przystąpieniem do procedury upadłości konsumenckiej, warto sprawdzić, czy przysługuje prawo do jej skutecznego ogłoszenia. Przede wszystkim procedura ta dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce. Kolejnym z warunków, by wniosek o ogłoszenie upadłości był pozytywnie rozpatrzony przez sąd, jest niewypłacalność, czyli brak możliwości spłacania własnych zobowiązań przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Sąd podczas orzekania bierze także pod uwagę to, czy upadłość konsumencka została ogłoszona wcześniej. Jeżeli tak i od tamtej pory nie upłynęło 10 lat, dłużnik nie ma prawa do ogłoszenia niewypłacalności. Podstawą do wydania odmownej decyzji może być także dokonanie czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, których dłużnik dopuścił się w ciągu ostatnich 10 lat.

Jakie skutki prawne daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sporządzenie oraz złożenie przed sądem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą szereg konsekwencji, których świadomość trzeba mieć jeszcze przed rozpoczęciem procedury. Przede wszystkim są to postawienie wszystkich zobowiązań dłużnika w stan natychmiastowej wymagalności oraz utrata prawa do rozporządzania majątkiem. Zostaje on przejęty przez syndyka, który zajmuje środki na koncie bankowym oraz wpływy (do pewnej, określonej prawnie wysokości). Ma on także możliwość zlicytowania majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli – nieruchomości, pojazdy, cenne sprzęty, które nie są niezbędne do codziennej egzystencji. Warto zaznaczyć, że w przypadku małżonków, którzy nie zawarli rozdzielności majątkowej, wspólne dobra w całości wchodzą skład masy upadłościowej. Co ważne, ogłoszenie upadłości wpływa negatywnie na uzyskanie kredytu czy dokonania zakupu na raty w przyszłości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *