Categories blog Finanse

Świadectwo pracy – kiedy szef musi wydać i czy można je otrzymać pracując na umowę zlecenie?

Czym jest świadectwo pracy?

Według definicji, świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownikowi wystawia pracodawca. W niektórych przypadkach takie świadectwo może też wydać osoba, która dostała pisemne pozwolenie na wystawienie go od pracodawcy. Takie świadectwo wystawione może być maksymalnie do ostatniego dnia trwania umowy, na podstawie której pracownik wykonuje określoną w niej pracę. Przy wydawaniu takiego świadectwa powstaje oryginał, który dostaje pracownik oraz kopia, która musi być przechowywana w archiwum razem z aktami osobowymi danego pracownika.

W przypadku nagłej śmierci pracownika także możliwe jest wydanie takiego świadectwa. W tym przypadku po wydanie dokumentu może zgłosić się członek bliskiej rodziny, a pracodawca ma obowiązek wydania dokumentu.

Kto zajmuje się wystawianiem świadectwa pracy?

Do wystawienia świadectwa pracy uprawnienia ma oczywiście pracodawca, a więc osoba zatrudniająca pracownika. Jednak nie tylko on może wystawić takie świadectwo. Jeśli pracodawca udzieli odpowiedniej pisemnej zgody na wystawienie świadectwa pracy przez niższego szczeblem pracownika, ten również może wydać taki dokument. Ważne jest, aby na końcu świadectwa pracy znalazł się podpis upoważnionej osoby, niekoniecznie właściciela firmy czy zakładu. Upoważnienie takie często wydawane jest w dużych firmach czy zakładach pracy, gdzie właściciel rzadko ma kontakt z pracownikami, a to zadanie może powierzyć komuś innemu. Najważniejsze jest to, aby na świadectwie pracy nie znalazły się żadne błędy, na przykład dotyczące liczby dni wolnych. W przypadku pomyłki były pracownik może wystąpić z prośbą o sprostowanie. Niezwłoczne poprawienie błędów znajdujących się na świadectwie pracy jest obowiązkowe. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, pracownik może wystąpić z żądaniem do sądu pracy, gdzie zgłoszenie powinno być rozpatrzone w ciągu najbliższych siedmiu dni roboczych.

Kiedy szef musi wydać mi świadectwo pracy?

Kodeks pracy mówi, że pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy w dniu zakończenia umowy z pracownikiem. Zakończenie umowy to jej rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, jeśli umowa zawarta była na czas określony. Co, jeśli pracodawca nie zdąży z różnych przyczyn wydać takiego świadectwa w określonym w ustawie terminie? W tym przypadku zostaje zobowiązany do wydania dokumentu w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Dokument ten wysyłany jest do byłego już pracownika drogą pocztową.

Zaniechanie obowiązku wydania takiego świadectwa jest wykroczeniem. Jest to łamanie praw pracownika. Takie wykroczenie można, a nawet powinno się zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownik może także wystąpić do sądu. Niewydanie takiego świadectwa może być stratą materialną dla pracownika – jeśli ten udowodni, że w czasie oczekiwania na świadectwo pracy aktywnie poszukiwał nowego miejsca zatrudnienia, jednak nie został zatrudniony z powodu braku świadectwa pracy.

Czy mogę otrzymać świadectwo pracy, pracując na umowę zlecenie?

Czy świadectwo pracy musi zostać wydane, jeśli zleceniobiorca wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenie? W przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie – czyli takiej, gdzie zleceniodawca określił, jakie dokładnie zadanie zleca pracownikowi, nie istnieje prawny obowiązek wydania świadectwa pracy. Co jeśli zleceniobiorca będzie potrzebował świadectwa pracy? Czy może wystąpić do zleceniodawcy z prośbą o wydanie dokumentu? Można jednak uzyskać potwierdzenie pracy w danej firmie w inny sposób. Po wystąpieniu do pracodawcy z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy ten powinien wydać dokument, mimo że nie należy to do jego obowiązków. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie nie należy do grupy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowanych czy wybranych do pełnienia danego zawodu, czy funkcji, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa, ponieważ praca wykonywana była na innych warunkach.

Co powinno znaleźć się na świadectwie pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który powinien być stworzony według odpowiedniego wzoru, aby był ważny. W przypadku błędów popełnionych przy tworzeniu dokumentu pracownik ma prawo zgłosić się do pracodawcy z prośbą o sprostowanie i wydanie poprawnego dokumentu. Co zatem powinno znaleźć się na poprawnym świadectwie pracy?

Nazwa pracodawcy, miejsce i data wystawienia dokumentu, dane pracownika, dane podmiotu zatrudniającego, okres zatrudnienia i opis wykonywanej pracy, podstawa prawna, tryb ustania stosunku pracy, liczba dni wolnych – urlopy, zwolnienia, informacja o zwolnieniach z pracy, ochrona stosunku pracy, czynna służba wojskowa, praca szczególna, okresy nieskładkowe, informacja o zajęciu wynagrodzenia, informacje dodatkowe, oraz uzupełniające, informacja pouczająca pracownika, podpis osoby wystawiającej dokument

Popełnione błędy pracodawca ma obowiązek poprawić, jeśli pracownik wystąpi z taką prośbą. Odmowa poprawienia błędów na świadectwie pracy jest karalna.

Do czego będzie mi potrzebne świadectwo pracy?

Dokument wydawany przez pracodawcę dla pracownika, z którym zakończyła się umowa o pracę jest niezbędny w okresie przyjmowania tej osoby na nowe stanowisko w innej firmie czy zakładzie pracy. Jeśli okres bez pracy przedłuża się, takie świadectwo może być przydatne do starania się o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy. Dostarczenie takiego świadectwa jest niezbędne, jeśli chcemy uzyskać nowe zatrudnienie, dlatego warto upewnić się, że dokument nie zawiera żadnych błędów, które w przyszłości mogą skutkować poważnymi nieporozumieniami. Pamiętaj, że w wypadku nagłej śmierci pracownika, takie świadectwo również może być wydane, jeśli rodzina zgłosi się do pracodawcy z takim wnioskiem. Nie wydanie świadectwa pracy pracownikowi, któremu się ono należy może skutkować bardzo wysoką grzywną. Ta może wynosić nawet 30.000 zł. Jest to poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. To może skutkować nie tylko poważną stratą materialną dla pracodawcy, lecz również dla pracownika, który bez niego może nie dostać nowej pracy.

 

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/3590043,Swiadectwo-pracy-2020-wzor-jak-wypelnic.html

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *