Categories Kredyty

KREDYT – PODSTAWOWE POJĘCIA część I

POJĘCIE KREDYTU

Kredyt to umowa zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Wywołuje skutki dla obu stron umowy. Poprzez zawarcie umowy kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy pieniądze. Umowa kredytu określa czas kredytowania, wysokość przekazywanych do dyspozycji kredytobiorcy środków oraz  cel, na który zostaną wydatkowane. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z przekazanych mu do dyspozycji środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie. Ponadto zgadza się na zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w harmonogramie spłat terminach oraz pokrycia kosztów dodatkowych kredytu.

KREDYT – PODSTAWOWE POJĘCIA

KTO MOŻE UDZIELIĆ KREDYTU

Kredyty może udzielić nam tylko i wyłącznie instytucja bankowa czyli bank bądź SKOK. Są to jedyne instytucje uprawnione do dysponowania pieniędzmi innych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Bank i SKOK może udzielać kredytów, jednocześnie nie być właścicielem pieniędzy, którymi dysponuje.

W przypadku podmiotów pozabankowych nie mówimy już o kredycie ale o pożyczce. Pożyczki może nam udzielić każdy. Pieniądze muszą być jednak własnością osoby/ podmiotu, który udziela nam tej pożyczki. Pożyczka wymaga najczęściej mniej formalności i nie wymaga sprawdzania historii kredytowej w BIK. Jest także droższa aniżeli kredyt.

Ponadto, bank jest stroną dominującą umowy kredytu. To bank decyduje o tym czy zostanie nam przyznany kredyt czy też nie. Bank ma prawo odmówić nam kredytu nawet w sytuacji gdy posiadamy zdolność kredytową. Po jego stronie leży także możliwość kontroli, czy środki pieniężne pochodzące z kredytu są wydatkowane zgodnie z celem wynikającym z zawartej umowy kredytu. Bank może także kontrolować terminowość spłaty należności.

UMOWA KREDYTU

Umowa kredytu jest umowa dwustronną. Po jednej stronie jest bank po drugiej kredytobiorca. Umowa kredytu ma formę pisemną i uważa się za zawartą i obowiązującą w momencie jej podpisania. Wywiera ona skutki dla obu stron umowy. Bank zobowiązuje się przekazać określona w umowie kwotę środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kredytowanych środków wraz z należnymi odsetkami w terminach określonych w umowie oraz pokrycia kosztów kredytu.

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania to po prostu czas na, który został udzielony kredyt. Początek okresu kredytowania to czas przekazania środków do dyspozycji kredytobiorcy do czasu spłaty ostatniej raty. Okres kredytowania może ulec np. skróceniu w przypadku przedterminowej spłaty całej należności. Ze względu na okres kredytowania możemy wyróżnić kilka różnych kredytów. Po pierwsze, bank może udzielić nam kredytu krótkoterminowego. Okres kredytowania w tym przypadku (najczęściej) wynosi maksymalnie 1 rok. Kolejnym rodzajem jaki możemy wyróżnić w tej kategorii jest kredyt średnioterminowy. Co do zasady udzielany na okres od 1 roku do 3 lat (maksymalnie do 5 lat). Ostatnią kategorią są kredyty długoterminowe. Okres kredytowania wynosi w tym przypadku powyżej 3lat bądź powyżej 5lat.

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *